POLITYKA PRYWATNOŚCI

 MATUSIAK&KONDRATOWICZ

 CENTRUM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SP. Z O.O.

Wierzymy, że ochrona danych osobowych  stanowi naszą wspólną korzyść – zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców takich jak my, przetwarzających dane osobowe. Uważamy, że prawa i interesy obu stron należy szanować i brać pod uwagę przy tworzeniu systemu ochrony danych.

Poniżej przedstawiamy zasady na jakich opieramy się przetwarzając dane osobowe oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pomocne podmiotom danych.

My – czyli administrator danych

Administratorem danych wskazanych w niniejszym dokumencie jest Matusiak&Kondratowicz Centrum Ochrony Danych Osobowych Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możesz kierować do nas pocztę tradycyjną na adres ul. Rydygiera 8, lok 705, 01-793 Warszawa lub skontaktować się z nami mailem na adres: biuro@centrum-odo.pl.

Zakres i kategorie podmiotów danych

Przetwarzamy głównie dane osobowe naszych współpracowników oraz klientów takie jak: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane niezbędne do wystawienia faktur.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zawartych umów, prowadzenia wymaganej dokumentacji księgowej i kadrowej, dokonywania rozliczeń, kontaktowych, archiwizacyjnych, marketingu własnych usług oraz w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzając dane osobowe opieramy się na wyrażanych przez podmioty danych zgodach (głównie w zakresie marketingu naszych usług) a także niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (księgowość, rachunkowość). Przetwarzamy też dane osobowe gdy jest to niezbędne do wykonania umowy zawieranej z nami a której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie tej osoby. W celach kontaktowych, dochodzenia roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami przetwarzamy dane osobowe albowiem uważamy, że jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy przez czas wynikających z przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do obrony przed roszczeniami.

Miejsca przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na naszych komputerach, telefonach oraz dyskach zewnętrznych, które są zabezpieczone w sposób adekwatny do oszacowanego przez nas ryzyka.

Podmioty, którym ujawniamy dane

Dane osobowe są przez nas powierzane firmie księgowej, która dokonuje rozliczeń księgowych, firmie zajmującej się serwisem IT, dostawcy poczty e-mail, dostawcy programu do wystawiania faktur oraz dostawcy programu do tworzenia ankiet.

Twoje prawa

Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, w szczególności, w ramach tego prawa, możesz nas zapytać o to:

 • jakie Twoje dane i w jakim celu są przez nas przetwarzane,
 • komu ujawniamy Twoje dane,
 • jaki jest planowany okres przechowywania Twoich danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • czy w stosunku do Ciebie podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec Ciebie profilowanie,
 • czy przekazujemy Twoje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Masz prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wycofałeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie),
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

 • jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
 • jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Masz prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz masz prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany. Prawo takie może zostać zrealizowane przez nas wyłącznie wówczas gdy będzie to technicznie możliwe.

 

Masz prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących Twojej szczególnej sytuacji, w przypadku gdy  przetwarzamy Twoje dane w celu uzasadnionym swoim prawnym interesem. W takim przypadku możemy jednak odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu, jeżeli wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności osoby.

Masz prawo sprzeciwu jeżeli przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Strona internetowa centrum-odo.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika stron internetowych i przeznaczone są do korzystania z tych stron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie internetowej centrum-odo.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Używamy „cookies sesyjne” – pliki tymczasowe –  które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki tymczasowe są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu dostosowania zawartości naszej strony do preferencji użytkownika i urządzenia, przeglądarki oraz systemów informatycznych, optymalizacji korzystania ze strony przez użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Oznacza to, że wykorzystywane przez nas pliki cookies służą:

 • konfiguracji stron internetowych – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.
 • bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.
 • oceny stanu sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
 • usprawnienia procesów – umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.

Pytania i zastrzeżenia

Jeśli masz jakieś pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy o ich przesłanie na adres biuro@centrum-odo.pl

Zmiany polityki prywatności

Zmiana powyższej polityki prywatności następować będzie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Niniejsza Polityka prywatności została uchwalona w dniu 24 czerwca 2018 r