Wykonujemy audyt – badanie prawne stanu prawnego organizacji, przed wdrożeniem RODO, celem wydania rekomendacji w zakresie koniecznych działań dostosowujących podmiot do RODO a także audyt powdrożeniowy stanowiący ocenę przeprowadzonego w organizacji procesu wdrożenia RODO.

Usługa audytu przedwdrożeniowego polega na weryfikacji stanu faktycznego oraz prawnego pod kątem wymagań wynikających z regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i obejmuje m.in.

  • identyfikację procesów przetwarzania danych osobowych,
  • weryfikację podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych,
  • identyfikację istniejących obowiązków podmiotu jako administratora danych lub podmiotu przetwarzającego,
  • weryfikację istniejącej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,

Podczas usługi audytu powdrożeniowego dokonujemy weryfikacji stanu faktycznego oraz prawnego oraz oceny stopnia dostosowania podmiotu do wymagań RODO pod kątem prawnym.

Wnioski z przeprowadzonego audytu umieszczane są w protokole – sprawozdaniu z badania prawnego, zawierającego rekomendacje dla podmiotu badanego w zakresie działań wymaganych do osiągnięcia stanu zgodnego z RODO.

RODO to polski skrót, który jest używany do określenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE. Rozporządzenie to ma na celu m.in. zunifikowanie zasad przetwarzania i przepływu danych w państwach UE.

Istotne jest to, że Rozporządzenie obowiązuje już od 25 maja 2016 r. Rozpoczęcie stosowania nastąpi w dniu 25 maja 2018 r. niezależnie od wydanych przez Polskę innych aktów prawnych, a zatem będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach UE, także w Polsce.

Jeśli przetwarzasz dane osobowe w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (w tym przypadku w zbiorze lub części zbioru) na potrzeby prowadzonej działalności (np. zatrudniasz pracowników, posiadasz dane klientów) musisz się dostosować do RODO

Jesteśmy ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych, zajmowałyśmy się ochroną danych osobowych również przed dniem 25 maja 2018 (rozpoczęcie obowiązywania RODO). Od lat pracujemy dla biznesu i współdziałamy z biznesem w celu tworzenia optymalnych rozwiązań w zakresie ochrony danych zgodnej z przepisami, Pełniłyśmy funkcję ABI a obecnie pełnimy funkcję IOD.